Проект
„Развитие на Национална НПО мрежа за гражданско
наблюдениена съдебната власт”

ЦЕЛ: Подобряване функционирането на съда на национално ниво чрез популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение на съда в 3 планови района – Североизточен, Северен Централен и Южен Централен.

Подцел 1: Увеличаване и популяризиране на достъпна база-данни за система за гражданско наблюдение на съда в България. Мултиплициране и усъвършенстване на системата за гражданско наблюдение.

Подцел 2: Развитие капацитета на 25 неправителствени организации от 3 планови района на България Североизточен, Северен Централен и Южен Централен за осъществяване на гражданско наблюдение на съда и сертифициране на неправителствени организации като наблюдатели на институции.

Подцел 3: Създаване на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната система в България.

Дейности: Информационна кампания – 10 пресконференции, 10 брифинга със съда, 6 информационни дни; Публична процедура и идентифициране на 25 НПО за участие в обучителната програма; 3 двудневни обучителни тренинга; Изграждане на успешни регионални екипи - текуща супервизия и развитие; Национално проучване на публичния образ на съдебната система в България; Създаване на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда; Обществен Форум в края на проекта; Популяризиране на резултатите от проекта.

Резултати: Организирани са три двудневни обучителни тренинга за 25 НПО от три планови района в страната, които придобиват знания и практически умения за гражданско наблюдение на съда в своите региони и развиват капацитет на Watch dog организации; организирана е широка информационна кампания със 650 участника за популяризиране на системата за гражданско наблюдение на съда; три НПО са развили капацитет на проактивен посредник за постигане на по-ефективен диалог между съдебната власт и гражданското общество; организирано е Национално проучване на публичния образ на съдебната система с участието на 1500 граждани; Отпечатан е бюлетин с тираж 10 000 броя; създадена е Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда.

Целева група: неправителствени организации от трите планови района в България - Североизточен, Северен централен, Южен централен; представители на съда, прокуратура, следствие, адвокатура, журналисти, ключови фигури.

Директни получатели: 25 НПО от трите планови района в България - Североизточен, Северен централен, Южен централен – общо 25 човека; Екипът на Центъра на НПО в Разград и Център “Отворена врата” – Плевен - общо 10; Председатели, съдии, съдебни администратори, административни секретари, съдебни служители от общо 50 окръжни и районни съдилища в трите планови района – около 700 човека; Прокурори и служители от 50 окръжни и районни прокуратури в трите планови района – около 500 човека; Адвокати в трите планови района – около 500 човека; Журналисти от местни, регионални и национални медии в трите планови района – около 300 човека; Около 1000 ключови фигури, до които ще достигне информация за дейността по проекта и постигнатите резултати;

Партньор: Център “Отворена врата” – Плевен

Продължителност: 14 месеца

"Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Изложените в него възгледи са на СДружение "Център на НПО в Разград" и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейската Комисия."